Choď na obsah Choď na menu
 


Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1
2
3
4
5
spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety
17
16
13
11
10
67
slovenský jazyk a literatúra a)
4
4
3
3
3
17
prvý cudzí jazyk b)
3
3
3
3
3
15
druhý cudzí jazyk b)
etická výchova / náboženská  výchova c)
1
1
–-
2
dejepis
1
1
2
občianska náuka
1
1
1
3
fyzika
1
1
1
1
4
matematika
3
2
2
2
2
11
informatika a), d)
1
1
1
3
telesná výchova e)
2
2
2
2
2
10
Odborné predmety
17
18
20
22
22,5
99,5
technické kreslenie
2
2
strojárska technológia
3
1
2
1,5
2
9,5
strojníctvo
2
2
1
5
základy elektrotechniky
4
1
5
elektronika
1
2
2
2
7
základy technickej mechaniky
1
1
1
3
mechatronika
2
2
2
6
automatizácia
2
2
ekonomika a podnikanie
2
2
elektrotechnika
2
2
výpočtová technika a), d)
2
2
4
technické merania a), d)
1,5
2
3,5
laboratórne cvičenia a), d)
2
2
grafické systémy v elektrotechnike a), d)
1
1
odborný výcvik a)
6
12
12
12
3,5
45,5
Voliteľné predmety
0
0
0
1
1
2
konverzácia v cudzom jazyku
1
1
2
Spolu
34
34
33
34
33,5
168,5

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.