Choď na obsah Choď na menu
 


  Základné údaje o štúdiu

 
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Forma štúdia: Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 1.podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,2.zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške, Výučný list
Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVa R SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky
Poskytnutý stupeň vzdelania:   Úplné stredné odborné vzdelanie
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:  Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

3.pomaturitnéštúdium

4.vysokoškolské štúdium najmä technického smeru
 
Charakteristika štúdia
Príprava je zameraná na získanie znalosti  v oblasti ručného a  strojového obrábania kovov, montáže, demontáže strojov, zariadení, zvárania, spájkovania, tepelného spracovania, elektromechanických, elektromontážnych prác, montáže elektronických zariadení, merania základných veličín v elektrických obvodoch, v mechanických, hydraulických, pneumatických, elektronických, kombinovaných  systémoch,  číslicovej a  výpočtovej  techniky a CNC – obrábacích strojov ich programovanie a nastavovanie.